Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP JB-INFLATABLE BV TE MEPPEL. KVK
NOORD-NEDERLAND


1.Definities
- Leverancier: de besloten vennootschap JB-Inflatable B.V.
- Klant: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die één of meer verbintenissen met Leverancier
onderhoudt op welke de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede zij aan wie
Leverancier een offerte doet toekomen, op welke de onderhavige algemene voorwaarden evenzeer van
toepassing zijn.
- Partijen: Klant en Leverancier.
- Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
- Overeenkomst: de tussen Klant en Leverancier tot stand gekomen overeenkomst waarvan deel
uitmaken en waarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden.
- Product: alle zaak en/of zaken die Leverancier aan Klant levert op grond van de Overeenkomst en/of in
een offerte of aanbieding aanbiedt.
- Diensten: al hetgeen Leverancier op grond van de Overeenkomst aan de Klant levert, niet zijnde een
Product, en/of in een offerte of aanbieding aan de Klant aanbiedt.
- Prijs: de tegenprestatie in geld die de Klant op grond van de Overeenkomst aan Leverancier dient te
voldoen.
- Website: de website ‘www.JB-Inflatable.be’.
2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen – waaronder maar niet beperkt
daartoe de Overeenkomst – zoals die bestaan en/of tot stand komen tussen Klant en Leverancier.
2.2 De Leverancier aanvaardt generlei wijze de eventuele toepasselijkheid van door de Klant in het
voorkomende geval gehanteerde algemene voorwaarden en wijst de inhoud daarvan uitdrukkelijk van de
hand.
2.3 Bepalingen uitdrukkelijk genoemd in de Overeenkomst, gaan voor bepalingen in de Algemene Voorwaarden
indien en voor zover enigerlei mate sprake is van tegenstrijdigheid tussen die bepalingen.
2.4 De Klant die eenmaal met de Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten waarop de Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn (geweest) stemt bij (een) volgende Overeenkomst(en) in met de
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2.5 Bepalingen in de Algemene Voorwaarden die naar aard en/of strekking werking beogen ook na beëindiging
van de Overeenkomst, blijven de rechtsverhoudingen tussen Partijen voortvloeiende uit en/of in welke mate
dan ook samenhangende met de Overeenkomst beheersen.
3. Offerte
3.1 Een door Leverancier aan Klant verzonden offerte is vrijblijvend en generlei wijze bindend voor Leverancier,
tenzij uit de inhoud van die offerte ondubbelzinnig en uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
3.2 Een offerte van Leverancier is gedurende drie werkdagen na uitbrengen ervan geldig, te rekenen vanaf en
met inbegrip van de datum op de offerte.
3.3 Ten aanzien van alle in het kader van een offerte aan Klant gezonden informatie en/of zaken blijven de
rechten en/of het eigendom bij Leverancier. Het is de klant niet toegestaan één of meer onderdelen van
deze informatie en/of zaken in welke zin dan ook aan te wenden, anders dan krachtens de offerte en/of
Overeenkomst is toegestaan.
3.4 De door Leverancier in een offerte, de Overeenkomst en/of de Website genoemde maten, gewichten,
kleuren, technische gegevens, teksten, foto’s dan welke andere soortgelijke genoemde informatie dan ook,
zijn uitsluitend omschrijvend van aard. De Klant kan generlei wijze rechten ontlenen aan deze genoemde
informatie en afwijkingen van het Product en/of de Dienst in vergelijking met deze genoemde informatie zijn
toegestaan en impliceren generlei wijze dat de Leverancier dientengevolge niet haar verplichtingen uit de
Overeenkomst nakomt, alles tenzij afwijkingen in redelijkheid naar aard en/of omvang dermate groot zijn
dan niet meer gesteld kan worden dat Leverancier met die afwijkende levering haar (kern)verplichtingen uit
de Overeenkomst (nog) nakomt. De Klant kom(t)(en) geen recht op reclame dan wel anderszins rechten op
nakoming en/of schadevergoeding toe, ingevolge voorkomende afwijkingen van de genoemde door de
Leverancier verstrekte informatie.
4. Overeenkomst / totstandkoming
4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt niet eerder tot stand dan in het geval waarin en op het moment
waarop de Klant een offerte of anderszins een aanbieding van de Leverancier schriftelijk en door middel van
ondertekening heeft aanvaard dan wel op andere wijze heeft bevestigd.
4.2 In afwijking van het bepaalde in art. 4.1 van de Algemene Voorwaarden komt eveneens tussen Partijen een
Overeenkomst tot stand op het moment waarop de Leverancier op ondubbelzinnige wijze van de Klant heeft
vernomen, dat de Klant een offerte of aanbieding van Leverancier aanvaardt.
4.3 De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door de uitdrukkelijke en schriftelijk of per mail
overeengekomen voorwaarden waaronder de betreffende Overeenkomst is aangegaan, waaronder de
Algemene Voorwaarden.
4.4 Aanvullingen, aanpassingen, toezeggingen, wensen of anderszins voorwaarden waarvan de Klant zich op het
standpunt stelt dat ze onderdeel zijn van de Overeenkomst, zijn dat uitdrukkelijk niet, tenzij die
uitdrukkelijk blijken uit de inhoud van de Overeenkomst als bedoeld in art. 4.3 van de Algemene
Voorwaarden.
4.5 De Klant kan ter zake de uitvoering van de Overeenkomst geen rechten ontlenen aan uitlatingen gedaan
door medewerkers van Leverancier dan wel door welke derden dan ook, wanneer die medewerkers/derden
niet rechtsgeldig bevoegd zijn voor of namens Leverancier op te treden.
4.6 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd één of meer onderdelen van haar verplichtingen uit de
Overeenkomst door derden te laten uitvoeren, in welk geval Leverancier als contractspartij van de Klant
verantwoordelijk blijft voor de nakoming van de verbintenissen uit Overeenkomst jegens de Klant.
4.7 Indien en voor zover de Leverancier wijzigingen in haar Product aanbrengt ter verbetering dan wel omdat
zulks op grond van wet- en/of regelgeving verplicht, is de Leverancier immer gerechtigd daartoe over te
gaan. De Klant kan aan deze wijziging generlei wijze rechten ontlenen jegens de Leverancier.
4.8 De Leverancier behoudt zich het recht voor het Product in delen te leveren, indien zulks redelijkerwijs
mogelijk is. Indien Leverancier daartoe overgaat, leidt zulks nimmer tot enige aansprakelijkheid van
Leverancier, noch leidt zulks tot (toerekenbaar) tekortschieten dientengevolge, aan de zijde van
Leverancier.
5. Risico / verzekering
5.1 Het risico van het Product gaat over op de Klant op het tijdstip waarop de Klant het Product ter beschikking
heeft gekregen. Hiervan is sprake indien de Klant over het Product de feitelijke macht heeft verkregen.
5.2 In uitzondering op het bepaalde in art. 5.1 geldt dat in het geval de Leverancier krachtens het bepaalde in
de Overeenkomst voor het transport van het Product naar en/of ten behoeve van de Klant zorg draagt, het
risico van het Product overgaat op de Klant op het moment dat het transport aanvangt. De Klant is zich
ervan bewust dat in dat verband hij dient zorg te dragen voor een afdoende verzekering van het Product.
5.3 Leverancier heeft een gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten. Indien de Klant
wenst te vernemen hoe ver de dekking van die verzekering strekt, kan hij zich wenden tot de Leverancier.
In deze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is niet noodzakelijkerwijs elk risico op schade als
gevolg van het gebruik van het Product gedekt. De Klant is zelf gehouden, vanaf het moment waarop hij het
risico van het Product draagt en/of het Product onder zich heeft (krachtens de Overeenkomst of anderszins),
zorg te dragen voor een afdoende verzekering tegen het risico op schade als gevolg van het gebruik van het
Product geleden door de Klant of door derden, ongeacht of sprake is van zaakschade, personenschade,
gevolgschade, bedrijfsschade of welke schade dan ook.
6. Gebreken / reclames
6.1 De Klant is verplicht het geleverde Product bij ontvangst en uiterlijk binnen 24 uur nadien in alle opzichten
te controleren op eventuele gebreken aan het Product dan wel anderszins gebreken welke op enig moment
voor de Klant aanleiding (kunnen) zijn om zich op het standpunt te stellen dat de Leverancier niet aan haar
verplichtingen voldoet, alles bij gebreke waarvan enig aan de Klant in het voorkomende geval toekomend
recht uit te oefenen jegens de Leverancier als gevolg van een eventueel gebrek vervalt.
6.2 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan het Product die zij niet kende en/of behoorde te
kennen.
6.3 Onverminderd de in de overige leden van dit artikel overeengekomen verplichtingen van de Klant, vervallen
alle vorderingen, van welke aard en/of omvang dan ook, van de Klant verband houdende met en/of het
gevolg zijnde van een gesteld gebrek, in ieder geval na het verstrijken van een periode van zeven dagen na
ontstaan van het gebrek en indien de Klant niet binnen deze termijn zich terzake het gestelde gebrek niet
schriftelijk tot de Leverancier gemeld heeft met een duidelijke omschrijving van het gestelde gebrek.
6.4 Geringe en/of niet te vermijden afwijkingen van het Product vormen nimmer een grond voor reclameren.
6.5 Indien en voor zover de Klant terecht reclameert en indien de Klant niet verzuimd heeft het gestelde in art.
6.1, 6.3 en/of 6.4 na te komen, is de Leverancier gerechtigd naar zijn keuze hetzij alsnog voor nakoming
zorg te dragen hetzij de Klant een deel van de Prijs te crediteren, redelijkerwijs overeenstemmend met het
onderdeel van de Overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, onverminderd overige aan de
Leverancier toekomende rechten.
7. Prijs / betaling
7.1 De Klant is gehouden de overeengekomen Prijs te voldoen op de overeengekomen en op de factuur
aangegeven wijze, waarbij elk recht op korting, verrekening, opschorting dan wel anderszins een recht op
niet volledige en/of tijdige betaling wordt prijsgegeven.
7.2 Van bevrijdende betaling door de Klant is eerst sprake op het moment dat de Leverancier de betreffende
betaling op de door haar aangegeven wijze ontvangen heeft.
7.3 De Leverancier hanteert een fatale betalingstermijn van veertien dagen dan wel een andere termijn indien
zulks op de factuur is vermeld.
7.4 Indien de Klant niet tot betaling overgaat als bedoeld in art. 7.1 / 7.2 van de Algemene Voorwaarden,
verkeert de Klant dientengevolge van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling door de
Leverancier vereist is.
7.5 De Prijs geldt immer exclusief BTW, door overheid of anderszins opgelegde heffingen, invoerrechten, overige
belastingen, orderkosten, verpakkingskosten en/of kosten van in- en uitlading en verzending dan wel welke
soortgelijke (externe) kostenfactoren dan ook.
7.6 Elke verhoging van de op de Prijs van invloed zijnde kosten(factoren) van Leverancier, verstrekt Leverancier
het recht deze verhoging bij de Klant in rekening te brengen, zoals bijvoorbeeld verhoging van
belastingen/heffingen, (vracht)tarieven, materiaalkosten etc. Uitsluitend in het geval dit geschiedt binnen
twee maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en indien de kostenverhoging hoger is dan 5%
van de Prijs, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
7.7 De Klant is bij niet-volledige en/of tijdige betaling een boeterente verschuldigd van 1.5% per maand, te
rekenen over het gehele uitstaande bedrag, waarbij een deel van een maand voor een gehele maand geldt,
alles onverminderd het recht van de Leverancier haar schade op de Klant te verhalen indien en voor zover
die schade hoger is dan de vorenbedoelde 1.5% per maand.
7.8 Naast het bepaalde in art. 7.7 is de Klant gehouden aan de Leverancier te voldoen alle buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten welke Leverancier redelijkerwijs maakt en verband houdende met de incasso van
het uitstaande bedrag. Indien en voor zover in een gerechtelijke procedure de rechterlijke instantie
niettegenstaande het bepaalde in dit artikel aan de Leverancier niet de integrale door haar gemaakte
proceskosten (incl. haar volledige advocaatkosten) aan de Leverancier toewijst, impliceert zulks niet dat
Leverancier niet een op grond van het bepaalde in dit artikel afzonderlijk en door de Klant bij voorbaat
geaccordeerd recht toekomt op de vergoeding van die volledige kosten, in welk geval Leverancier alsnog
gerechtigd is die volledige kosten van de Klant te vorderen.
7.9 Indien en voor zover de Klant om welke reden dan ook niet overgaat tot betaling van al hetgeen hij op
grond van de Overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is, is de Klant gehouden op eerste verzoek van de
Leverancier naar tevredenheid van de Leverancier zekerheid te stellen ter nakoming van hetgeen de Klant
aan Leverancier verschuldigd is.
7.10 De Klant vrijwaart de Leverancier van alle schade die de Leverancier lijdt die het gevolg is van terzake de
facturering en al wat daarmee samenhangt door de Klant foutief aangeleverde en/of ontbrekende informatie
dan wel van die schade die het gevolg is van het niet-naleven door de Klant van van overheidswege of
anderszins opgelegde (administratie)verplichtingen, alles in de breedste zin van het woord.
8. Verplichtingen Klant
8.1 De Klant aanvaardt het feit dat het gebruik van het Product risico’s met zich kan brengen. De Klant is in dat
verband verplicht het Product te gebruiken op de wijze als door de Leverancier aangegeven en
voorgeschreven. De Klant is immer verplicht elke instructie van de Leverancier strikt op te volgen, waarbij
met name de schriftelijke instructies, als bijlage of anderszins door Leverancier aan de Klant verstrekt. Het
niet gebruiken van het Product op een de voorgeschreven wijze, doet elk recht op vergoeding van welke
schade dan ook van de Klant vervallen.
9. Eigendomsvoorbehoud / faillissement
9.1 De eigendom van een door de Klant gekocht Product gaat eerst op de Klant over indien de Klant tot
volledige betaling aan de Leverancier is overgegaan.
9.2 Tot het moment van eigendomsoverdracht aan de Klant is de Klant in het geval aan hem reeds het Product
ter beschikking is gesteld, verplicht als een goed huisvader over het Product te waken.
9.3 De Leverancier is in het geval de eigendom van het Product nog niet aan de Klant is overgegaan, immer
gerechtigd tot terugname van het Product, ongeacht de reden hiertoe. De Klant is op het eerste verzoek van
de Leverancier in dit verband, verplicht tot teruglevering van het Product over te gaan.
9.4 In het geval de eigendom van het Product nog niet aan de Klant is overgegaan en ten aanzien van de Klant
een faillissementsaanvraag is ingediend, is de Klant gehouden hiervan binnen 12 uren na het bekend
worden van die aanvraag aan de Leverancier schriftelijk, per aangetekende brief, mededeling te doen. De
Leverancier is in dat geval gerechtigd onmiddellijk het Product retour te nemen en over te gaan tot
onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst dienaangaande, alles zonder dat dientengevolge de Klant
enig recht op schadevergoeding of anderszins een recht op nakoming toekomt. 
9.5 In het geval sprake is van een faillissement van de Klant dan wel indien de Klant in surseance van betaling
verkeert dan wel indien op hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard
alsmede waarin de eigendom van het Product nog niet aan de Klant is overgegaan, is de Leverancier
gerechtigd tot onmiddellijke terugname van het Product over te gaan en de Overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen. De Leverancier is in dat geval generlei wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook.
10. Levering(stermijnen)
10.1 Alle door de Leverancier opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij tussen de Klant en de
Leverancier uitdrukkelijk overeengekomen is dat een leveringstermijn uitdrukkelijk dwingend is.
10.2 Overeengekomen leveringstermijnen vangen eerst aan nadat de Klant de Leverancier van alle ter uitvoering
van de Overeenkomst benodigde informatie heeft voorzien en/of nadat de Leverancier alle ter uitvoering van
de Overeenkomst benodigde voorwaarden vervuld heeft gezien zoals maar niet beperkt daartoe de
benodigde vergunningen, aangeleverde materialen, gegevens, bescheiden e.d.
10.3 Een leveringstermijn vangt eerst aan nadat de Leverancier een overeengekomen aanbetaling/voorschot van
de Klant heeft ontvangen.
10.4 De Klant doet afstand van elk recht op schadevergoeding verband houdende met overschrijding van een
leveringstermijn door de Leverancier
10.5 Leveringstermijnen zijn nimmer fataal van aard. Verzuim aan de zijde van de Leverancier als gevolg van een
door de Klant gesteld overschrijden van een Leveringstermijn is eerst aan de orde nadat de Klant de
Leverancier per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploit in gebreke stelt en de Leverancier daarbij
een termijn stelt van minimaal twee weken om alsnog tot nakoming over te gaan.
10.6 Indien en voor zover levering van het Product door de Leverancier aan en/of ten behoeve van de Klant
enigerlei mate en/of door welke oorzaak dan ook verhinderd en/of verlaat wordt door handelen en/of
nalaten (gelegen in de risicosfeer) van de Klant, is de Klant aansprakelijk voor elke schade (van
opslag/bewaring/transport en/of anderszins) die de Leverancier als gevolg hiervan lijdt.
11. Aansprakelijkheid / exoneratie
11.1 Elke aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot die voor directe zaakschade, gedekt door de
verzekeraar van de Leverancier, en die het gevolg is van een aantoonbaar gebrek aan het Product of van
opzet en/of grove schuld van de Leverancier.
11.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade als gevolg van het handelen en/of
nalaten van hulppersonen van Leverancier uitgesloten
11.3 In die gevallen waarin de verzekeraar van Leverancier niet tot dekking overgaat van schade gevorderd van
de Leverancier en de Leverancier door een rechterlijke instantie of anderszins, toch veroordeeld wordt tot
vergoeding van die schade over te gaan, beperkt die schadevergoedingsverplichting zich immer tot het
bedrag gelijk aan de Prijs die de Klant aan de Leverancier diende/dient te voldoen ingevolge de
Overeenkomst waarvan de uitvoering / het Product tot de betreffende schade heeft geleid.
11.4 Elk recht op schadevergoeding van de Klant vervalt indien de Klant zich niet heeft gehouden aan het
bepaalde in de Overeenkomst / de Algemene Voorwaarden / de aanwijzingen van de Leverancier
(waaronder de in art. 13.2 van de Algemene Voorwaarden genoemde informatie) terzake het gebruik van
het Product en aannemelijk is dat dit nalaten mede of geheel de oorzaak van het ontstaan van de schade is
geweest.
11.5 Elk aansprakelijkheid en/of recht op schadevergoeding van de Klant vervalt na het verstrijken van een
periode van zes maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan en de Klant zich in die
periode niet tot de Leverancier gewend heeft terzake deze schade.
11.6 De Klant vrijwaart de Leverancier van elke aansprakelijkheid voor schade geleden door derden veroorzaakt
door en/of verband houdende met het Product. Indien en voor zover een of meer derden terzake die schade
(in rechte) de Leverancier aansprakelijk houden, is de Klant dienaangaande en op eerste verzoek van
Leverancier verplicht tot het naar tevredenheid van de Leverancier stellen van zekerheid, zoals maar niet
beperkt daartoe het stellen van een bankgarantie.
12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De Leverancier doet het uiterste teneinde te voorkomen dat het Product in welke zin dan ook inbreuk maakt
op een Intellectueel Eigendomsrecht van derden. Leverancier is echter nimmer aansprakelijk voor schade,
van welke aard en/of omvang dan ook, door derden op de Klant verhaald als gevolg van en/of
samenhangende met de stelling dat de Klant als degene die de macht over het Product uitoefent, inbreuk
maakt op rechten van die derde.
12.2 Door de Leverancier worden aan de Klant geen intellectuele eigendomsrechten in welke zin dan ook,
samenhangende met het Product, overgedragen. Levering van het Product strekt er uitsluitend toe
uitsluitend aan de Klant een gebruiksrecht op het Product zelf te verschaffen. De Klant staat ervoor in dat
intellectueel eigendomsrechten van de Leverancier op dan wel samenhangende met het Product, immer
gerespecteerd worden. 
12.3 Indien en voor zover tussen de Klant en de Leverancier een Overeenkomst bestaat ingevolge welke de
Leverancier gehouden is een specifiek Product aan de Klant te leveren (maatwerk), staat de Klant ervoor in
dat generlei wijze de verzochte eigenschappen van het Product inbreuk maken op intellectuele
eigendomsrechten van derden. De Klant vrijwaart de Leverancier van elke aansprakelijkheid dienaangaande.
13. Garanties
13.1 De Leverancier geeft (onverminderd het bepaalde in art. 13.2 tot en met 13.5) een garantie op materiaalen/of
de fabricagefouten van het Product voor een duur van één jaar na levering van het Product aan de Klant.
13.2 Elk recht op garantie vervalt indien de Klant het Product onoordeelkundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt
en/of indien de Klant het Product niet gebruikt heeft zoals is aangegeven in de bescheiden/informatie die de
Leverancier (bij levering of anderszins) aan de Klant heeft verstrekt waaronder nadrukkelijk valt die
informatie die op de Website raadpleegbaar is.
13.3 Elk recht op garantie vervalt voorts indien gebreken zich voordien als gevolg van gebruikelijke slijtage
alsmede als gevolg van betrokkenheid van door de Klant ingeschakelde derden bij de installatie, het
onderhoud, reparatie dan wel welke bemoeienis van derden bij het Product dan ook.
13.4 De garantie die de Leverancier verstrekt op een Product dat niet (geheel) door de Leverancier vervaardigd
is, is in alle gevallen beperkt tot die garantie die door die betreffende derde fabrikant(en) wordt verstrekt
aan de Leverancier.
13.5 Elke recht op garantie van de Klant vervalt indien de Klant niet geheel aan zijn betalingsverplichting(en)
jegens de Leverancier heeft voldaan.
13.6 Indien de Leverancier gehouden een aanspraak van de Klant op garantie te honoreren, heeft de Leverancier
de keuze hetzij tot reparatie van het gebrek over te gaan, hetzij de Klant (een deel van) de Prijs te
crediteren, redelijkerwijs overeenstemmend met de omvang van het gebrek, alles onverminderd de overige
rechten van de Leverancier.
13.7 Garantierechten zijn altijd ‘ex works’ bij de werkplaats van de Leverancier in Meppel, Nederland.
13.8 In het geval van een aanspraak van de Klant op garantie, dient de klant zelf zorg te dragen voor het
afleveren en weer ophalen van het betreffende Product bij de werkplaats van de Leverancier in Meppel,
Nederland. Eventuele verzendkosten dienen door de Klant zelf te worden gedragen.
13.9 In afwijking van artikel 13.1 geeft de Leverancier 4 jaar extra garantie op fabricagefouten van de naden bij
nieuwe springkussens, -stormbanen en -glijbanen voor zover de Klant de producten seizoensgebonden
gebruikt met in achtneming van artikel 13.2. Uitgesloten van deze extra garantie zijn bedrijven en
instellingen die de producten (vrijwel) dagelijks gebruiken zoals bijvoorbeeld indoorspeelparken.
14. Algemeen
14.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden haar werking, door vernietiging,
vernietigbaarheid, onverbindend verklaring dan wel anderszins, verliest wordt hetgeen door die bepaling
werd beheerst door Partijen zoveel mogelijk opgelost in de geest van die betreffende bepaling.
14.2 De kopjes boven de artikelen in de Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend een beschrijvende functie.
14.3 Daar waar de Algemene Voorwaarden bedingen bevatten betrekking hebbende op de levering van een
Product, gelden die bedingen indien en voor zover mogelijk evenzeer indien de Leverancier op grond van de
Overeenkomst één of meer Diensten aan de Klant levert.
14.4 Alle geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangend met de Overeenkomst worden uitsluitend door
Nederlands recht beheerst en worden bij uitsluiting van overige gerechten voorgelegd aan de Rechtbank
Noord-Nederland, locatie Zwolle